Od grudnia 2018 Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. realizuje projekt B+R nr POIR.01.01.01-00-0175/18 pod nazwą: Opracowanie innowacyjnej platformy „COMBITOX” do diagnostyki toksykologicznej narkomanii, lekomanii i alkoholizmu.

Celem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do stworzenia nowatorskiej, kompleksowej platformy do diagnostyki pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, bądź zagrożonych takim uzależnieniem, np. młodzieży. Prowadzone prace to między innymi:

  • zaprojektowanie innowacyjnej metody przygotowania próbek do badań toksykologicznych,
  • innowacyjne wykorzystanie zaawansowanych technik instrumentalnych do oznaczania substancji psychoaktywnych i leków,
  • opracowanie metody umożliwiającej weryfikację dostępnych narzędzi diagnostyki toksykologicznej,
  • przygotowanie algorytmu identyfikacji i zgłaszania nowo wykrytych dopalaczy do EMCDDA.